Historia SITPH Historia SITPH

W okresie międzywojennym w Częstochowie działało Stowarzyszenie Hutników Polskich (SHP), które w roku 1930 wyodrębniło się ze Stowarzyszenia Inżynierów Górniczych i Hutniczych. Wśród założycieli znaleźli się dwaj byli dyrektorzy Huty Częstochowa - Stanisław Purzycki i Stanisław Poradowski. Obaj w latach trzydziestych pełnili funkcje kierownicze w tej organizacji. Po wyzwoleniu z pod okupacji hitlerowskiej w 1946 roku na terenie miasta utworzono organizację techniczną która przyjęła nazwę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH). Pracami organizacyjnymi tworzenia stowarzyszenia, kierował dyrektor Huty Częstochowa, Tomasz Szwejkowski pełniący funkcję kuratora z ramienia Oddziału SITPH w Katowicach. W połowie 1947 roku został powołany w Hucie Częstochowa Oddział Terenowy SITPH i tę datę przyjmuje się jako początek działalności stowarzyszenia w hucie. Prezesem został Stanisław Turski, a następnie funkcję pełnili: Czesław Pogańko i Marian Zdankiewicz.

W 1954 roku utworzono Koło Zakładowe, a w styczniu 1979 roku Oddział SITPH w Częstochowie Koło dzieliło się na 14 sekcji branżowych, które z chwilą powołania Oddziału zostały przekształcone koła koksowników, wielkopiecowników, stalowników, walcowników, mechaników, energetyków, technologii i jakości, budownictwa i transportu, organizacji i zarządzania oraz seniorów Prezesami Koła Zakładowego, kolejno byli: Mieczysław Kurzyński, Alfred Drabiński, Ireneusz Błażejewski i Kazimierz Franusiak. Liczba członków stowarzyszenia na przestrzeni lat stale wzrasta przy czym najbardziej dynamiczny wzrost odnotowano w latach 1965 - 1980. W tym czasie ponad 97% inżynierów i około 32% techników zatrudnionych w hucie należało do SITPH. Do podstawowych zadań stowarzyszenia należało popularyzacja wiedzy technicznej wśród kadry, poznawanie najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przemysłu hutniczego.

Historia SITPH

Historia SITPH

Historia SITPH Historia SITPH

W tym celu organizowano konferencje, sympozja naukowo - techniczne i seminaria z udziałem pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów. Duże sukcesy odniosło stowarzyszenie w zakresie zdobywania przez inżynierów i techników specjalizacji zawodowych. Do roku 1990 specjalizację II stopnia uzyskało 7 inżynierów, 58 I stopnia, a specjalizację zawodową technika 4 osoby. Stałym elementem integrującym środowisko techniczne huty były wycieczki turystyczno-krajoznawcze, spotkania towarzyskie, zabawy taneczne (coroczne bale karnawałowe), wyjazdy na grzybobrania oraz rozgrywki brydżowe. Wzmocnieniu więzów koleżeńskich i przyjaźni służyły także różnego rodzaju spotkania towarzyskie których najwięcej organizowało i nadal organizuje Koło Seniorów. Opracowania dotyczące historii huty są ważną częścią działalności Oddziału SITPH jest on nie tylko inicjatorem podejmowania poszczególnych opracowań, lecz jego członkowie są również ich autorem (Koło Seniorów).